Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Quovino, de toegang en het gebruik van de website www.quovino.nl, en de producten en/of diensten van Quovino. Door van de website gebruik te maken en/of van één of meerdere producten en/ of diensten van Quovino, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Algemeen

Identiteit van de ondernemer
Naam onderneming: Quovino

Vestigingsadres
Van Oldenbarneveldtstraat 69 1
1052 JV Amsterdam

Telefoonnummer: +31 6 34845712
E-mailadres: info@quovino.nl
KvK-nummer: 82578044
Btw-identificatienummer: NL003701481B36

Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Quovino zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Overeenkomst en aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Quovino zijn vrijblijvend en Quovino behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Quovino. Quovino is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Quovino zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u minimaal achttien (18) jaar oud te zijn.

Levering

Quovino tracht de bestelling altijd binnen 5 werkdagen bij het door u opgegeven adres te bezorgen. De door Quovino opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Quovino behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

Quovino behoudt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is.

Tarieven en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling dient bij het plaatsen van uw bestelling te geschieden middels iDEAL, Creditcard of PayPal.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Quovino verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Ontvangst en retournering

U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u Quovino daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, kunt u deze na aflevering aan Quovino retourneren. Bij retourzendingen is het mogelijk om het product te ruilen. De gemaakte kosten van het geretourneerde product worden niet terugbetaald door Quovino.

Overmacht

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Quovino verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Diversen

Quovino is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Quovino behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Inschrijven!

Schrijft u zich snel in voor tips over onze nieuwe wijnen, aanbiedingen en wijnweetjes.

Translate »